ПрАТ «Драбівське АТП 17143»
 

ПрАТ «Драбівське АТП 17143»

Код за ЄДРПОУ: 05461214
Телефон: 0473822579
Юридична адреса: 18942, Черкаська обл., Драбівський р-н, c.Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, 3
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 27.04.2019" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»

(код ЄДРПОУ - 05461214)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця 19842, Черкаська область, Драбівський район, с. Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, б. 3                                     

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2019 року о 16:00 годині за адресою: 19842, Черкаська область, Драбівський район, с. Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, б. 3 в кабінеті №1 бухгалтерія ПрАТ «Драбівське автотранспортне підприємство 17143».

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2019 року з 15:00 до 15:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

      Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 19842, Черкаська область, Драбівський район, с. Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, б. 3 в кабінеті №1 бухгалтерія ПрАТ «Драбівське автотранспортне підприємство 17143». у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 15:00 години до 15:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Стрижак Людмила Володимирівна тел. (067) 461-41-45

      Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http://ATP17143.bs1998.info  Телефон для довідок: (067) 461-41-45

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника

Періоди

Звітний

Попередній

Усього активів

193,1

198,3

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

48,8

57,2

Запаси

5,4

5,4

Сумарна дебіторська заборгованість

135,3

128,6

Гроші та їх еквіваленти

6,3

10,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(3839,3)

(3154,8)

Власний капітал

198,3

198,3

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

85,0

85,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

3003,7

2265,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-684,5

-520,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

340000

340000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

 

 

 

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Стрижак Людмилу Володимирівну – голова лічильної комісії;

Шульгу Анатолія Івановича - секретар лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою чергових загальних зборах акціонерів – Старікова Олександра Миколайовича;

Секретарем загальних зборів акціонерів – Старікову Інну Валеріївну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

-обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

- оголошення результатів голосування та  прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається  недійсним у разі: коли відсутні підписи,  акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових  загальних зборів акціонерів  керуватися нормами Статуту;

протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів.  Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ « ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Збитки за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів

7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143»

Проект рішення: звіт Ревізора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143» за 2018 рік затвердити.

     Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «28» лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 340000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 181224  штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСТАРІКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.06.03.2019
(дата)