ПрАТ «Драбівське АТП 17143»
 

ПрАТ «Драбівське АТП 17143»

Код за ЄДРПОУ: 05461214
Телефон: 0473822579
Юридична адреса: 18942, Черкаська обл., Драбівський р-н, c.Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, 3
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2016 рік" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор   Старiков Олександр Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.21.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05461214
4. Місцезнаходження
18942ЧеркаськаДрабiвськийДрабово-Барятинське50-рiччя Жовтня, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
04738-22-3-5404738-22-3-54
6. Електронна поштова адреса
info@atp17143.prat.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії21.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінціhttp://atp17143.prat.uaв мережі Інтернет21.04.2017
 (адреса сторінки) (дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря-
5. Інформація про рейтингове агентство-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)-
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди-
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент-
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом-
4) інформація про похідні цінні папери-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-
13. Опис бізнесу-
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів-
23. Основні відомості про ФОН-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН-
27. Правила ФОН-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)-
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)-
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)-
33. Приміткид/н

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ 680374
3. Дата проведення державної реєстрації
16.07.1996
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
85000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.31ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ
45.20Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв,
45.31Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв,
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райфайзен банк Аваль", м.Київ
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26004457066
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Надання послуг з перевезеня пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування, внутрiшнi перевезення пасажирiв автобусами.АВ 53056630.03.2010Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi
ОписТермiн дiї лiцензiї необмежений.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.


Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиIльченко Валерiй Павлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиНС885982 05.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
4)Рік народження**1940
5)Освіта**Вища
6)Стаж роботи (років)**6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**попередньо не обiймав посад в акцiонерному товариствi, пенсiонер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9)ОписПовноваження та обов

1)ПосадаЧлен наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиIльченко Лариса Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиНС886014 25.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
4)Рік народження**1943
5)Освіта**Вища
6)Стаж роботи (років)**6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**попередньо не обiймала посад в акцiонерному товариствi, пенсiонер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9)ОписПовноваження та обов

1)ПосадаРевiзор, головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиБiда Валентина Василiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиНС522111 21.11.1998 Чорнобаївським РВУМВСУ в Черкаськiй обл
4)Рік народження**1955
5)Освіта**Середня
6)Стаж роботи (років)**12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**бухгалтер ПрАТ "Чорнобаївське АТП-17149"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9)ОписПовноваження та обов

1)ПосадаГолова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСтарiкова Iнна Валерiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиНС692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС Черкаси
4)Рік народження**1968
5)Освіта**Вища
6)Стаж роботи (років)**10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ВАТ <Драбiвське АТП 17143>, голова наглядової ради
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9)ОписПовноваження та обов

1)ПосадаДиректор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСтарiков Олександр Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиIН041558 14.04.2014 7101
4)Рік народження**1965
5)Освіта**Вища
6)Стаж роботи (років)**11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**голова правлiння ВАТ <Драбiвське АТП 1714>
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9)ОписПовноваження та обов

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
РевiзорБiда Валентина ВасилiвнаНС 522111 21.11.1998 Чорнобаївським РВУМВСУ в Черкаськiй обл000000
Голова наглядової радиСтарiкова Iнна ВалерiївнаНС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС Черкаси18122453.3181224000
ДиректорСтарiков Олександр МиколайовичIН 041558 14.04.2014 7101000000
Член наглядової радиIльченко Валерiй ПавловичНС 885982 05.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.000000
Член наглядової радиIльченко Лариса МиколаївнаНС 886014 25.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.000000
Усього18122453.30117647059181224000

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ЗАТ IФ "Рубiн"2306224521050 Україна Вінницька Вiнницький Вiнниця вул. Архiтектора Артинова, 53, кв. 34074511.9840745000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Старiкова Iнна ВалерiївнаНС 692104 06.10.1999 Соснiвським РВ УМВС Черкаси18122453.3181224000
Усього22196965.285221969000

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.


Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення21.04.2016
Кворум зборів**100
ОписОголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях Бюллетень "Цiннi папери України" № 43 (4331) вiд 10.03.2016 року., а також надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 10.03.2016 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї Слухали: директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю Запропоновано: обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на зборах у складi Стрижак Людмилу Володимирiвну (голова комiсiї), Шульгу Анатолiя Iвановича (член комiсiї), Нечаєнко Олександра Миколайовича (секретар комiсiї). Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на зборах у складi Стрижак Людмилу Володимирiвну (голова комiсiї), Шульгу Анатолiя Iвановича (член комiсiї), Нечаєнко Олександра Миколайовича (секретар комiсiї). Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря зборi. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну; Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкова Олександра Миколайовича; Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну; Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що необхiдно Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради та ревiзора - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради та ревiзора - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства - Старiкова Олександра Миколайовича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Запропоновано: затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: голову наглядової ради - Старiкову Iнну Валерiївну, яка зачитала звiт Наглядової Ради про її дiяльнiсть у 2015 роцi. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2015 рiк Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: головного iнженера - Голуб Василя Миколайовича, який зачитав звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк (звiт додається). До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Питання порядку денного № 7: Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. Слухали: бухгалтера - Стрижак Людмилу Володимирiвну, яка прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2015 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчним балансом станом на 01.01.2016 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 01.01.2016 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 181224 (Сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi двадцять чотири)голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 01.01.2016 р. Питання порядку денного № 8: . Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. данне питання не розглядали
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.12.2010137/23/1/2010ДКЦПРФUA4000106553Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2534000085000100
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:81.167.80081.167.8
будівлі та споруди6.885.76006.885.76
машини та обладнання0.50.5000.50.5
транспортні засоби73.4961.440073.4961.44
земельні ділянки000000
інші0.230.1000.230.1
2. Невиробничого призначення:000000
будівлі та споруди000000
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість000000
інші000000
Усього81.167.80081.167.8
ОписНа пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" та №8 "Нематерiальнi активи".Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 1131.6,0 тис. грн., знос - 1033,5 тис. грн., залишкова вартiсть - 119,6 тис. грн., станом на 31.12.2015р. вiдповiдно становить - 1131,6 тис. грн., знос - 1050,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 98.1 тис.грн.; Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)-1662-1176.3
Статутний капітал (тис. грн.)8585
Скоригований статутний капітал (тис. грн)8585
ОписРозрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
ВисновокРозрахункова вартiсть чистих активiв(-1662.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(85.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі: 
Зобов'язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним випуском):X0XX
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):X0XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
X
Податкові зобов'язанняX50.5XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов'язанняX1818.2XX
Усього зобов'язаньX1868.7XX
Опис:д/н

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
1
2
3
21.04.201611.03.2016Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ "Аудиторська фiрма "Кооп аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора18005 м. Черкаси ,вул. Гоголя 224 оф 33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України0367 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2016 рiк
Думка аудитора***Умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
РікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201410
2201510
3201610

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
ТакНі
Реєстраційна комісіяX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть): д/нНі

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть): д/нНі

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Внесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): позачерговi збори не скликалисьНі

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)Iншi комiтети не створювались
Інші (запишіть)Iншi комiтети не створювались

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть):X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?4


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)НіТакНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)НіТакНіНі
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіТакНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиНіНіНіТак
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правлінняНіТакНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораНіНіТакНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівНіНіНіТак

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий орган (правління)X
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіТакНіНіТакНі
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуТакНіНіТакНі
Інформація про склад органів управління товаристваТакНіНіТакНі
Статут та внутрішні документиНіНіТакНіНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіТакТакНі
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіТакНіНі

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Правління або директорX
Інше (запишіть)д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)Так

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)Iнши причини вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)iншi органи перевiрок не здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначилисьX

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


{##} {##} {##}
Коди
Дата (рік, місяць, число)
ПідприємствоПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143"за ЄДРПОУ05461214
Територія7120683601за КОАТУУ7120683601
Організаційно-правова форма господарювання111за КОПФГ111
Вид економічної діяльності49.31за КВЕД49.31
Середня кількість працівників, осіб18
Одиниця виміру:тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:18942 Черкаська область Драбiвський Драбово-Барятинське 50-рiччя Жовтня, 3 04738-22-3-54


1. Баланс на 31.12.2016 р.
Форма № 1-м

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції100500
Основні засоби:101081.167.8
- первісна вартість10111131.61131.6
- знос1012( 1050.5 )( 1063.8 )
Довгострокові біологічні активи:102000
Довгострокові фінансові інвестиції103000
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I109581.167.8
II. Оборотні активи
Запаси11005.45.4
- у тому числі готова продукція110300
Поточні біологічні активи111000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:11253.44.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом113500
- у тому числі податок на прибуток113600
Інша поточна дебіторська заборгованість1155121.6121.6
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти116557.57.1
Витрати майбутніх періодів117000
Інші оборотні активи119000
Усього за розділом II1195187.9138.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300269206.7

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал14008585
Додатковий капітал1410864.3864.3
Резервний капітал14152323
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-2148.6-2634.3
Неоплачений капітал1425( 0 )( 0 )
Усього за розділом I1495-1176.3-1662
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення159500
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків160000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями161000
- товари, роботи, послуги161511.711
розрахунками з бюджетом162031.325.8
у тому числі з податку на прибуток162100
- зі страхування162510.95
- з оплати праці16305.58.7
Доходи майбутніх періодів166500
Інші поточні зобов'язання16901385.91818.2
Усього за розділом IІІ16951445.31868.7
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття170000
Баланс1900269206.7

Звіт про фінансові результати за 2016 р.
Форма № 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000760.3861.4
Інші операційні доходи2120( 0 )( 256.5 )
Інші доходи224000
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)2280760.31117.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 1173.8 )( 1375.2 )
Інші операційні витрати2180( 72.2 )( 10.5 )
Інші витрати2270( 0 )( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285( 1246 )( 1385.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)2290( -485.7 )( -267.8 )
Податок на прибуток2300( 0 )( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350-485.7-267.8


Примітки до балансуд/н
Примітки до звіту про фінансові результатид/н
КерівникСтарiков Олександр Миколайович
Головний бухгалтерСова Алла Василiвна