ПрАТ «Драбівське АТП 17143»
 

ПрАТ «Драбівське АТП 17143»

Код за ЄДРПОУ: 05461214
Телефон: 0473822579
Юридична адреса: 18942, Черкаська обл., Драбівський р-н, c.Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, 3
 
 

Вид інформації: "Станом на 27.04.2017" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Старiков Олександр Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18942 Черкаська обл. Драбово-Барятинське 50-рiччя Жовтня, 3
4. Код за ЄДРПОУ05461214
5. Міжміський код та телефон, факс04738-22-3-54 04738-22-3-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано уВiдомостi НКЦПФР26.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://atp17143.prat.uaв мережі Інтернет27.04.2017
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2017припинено повноваженняГолова наглядової радиСтарiкова Iнна Валерiївна
53.3
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження голови Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна,(не дала згоди на розкрит
тя паспортних даних)i, на посадi була 10 рокiв, частка в статутному капiталi – 53,3%, розмiр пакета акцiй
– 45306,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиIльченко Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 10 роки, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиIльченко Лариса Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження члена Наглядової ради Iльченко Лариса Миколаївна,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi була 10 роки, частка в статутному капiталi – 0%,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняРевiзорБiда Валентина Василiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Ревiзора Бiда Валентина Василiвна, (не дав згоди на розкриття 
паспортних даних), на посадi була 10 роки, частка в статутному капiталi – 0%,розмiр пакета акцiй – 0 грн. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноГолова наглядової радиСтарiкова Iнна Валерiївна
53.3
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Голова
Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна , паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), 
протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “Драбiвське АТП 17143, частка
в статутному капiталi – 53,3%, розмiр пакета акцiй – 45306,00 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиIльченко Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Член Наглядової ради ПрАТ “Драбiвське АТП 17143", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Iльченко Валерiй Павлович є представником акцiонера Старiкової Iнни Валерiївни, яка
володiє 181224 шт простих iменних акцiй (53,3%, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиIльченко Лариса Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Iльченко Лариса Миколаївна , (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Член Наглядової ради ПрАТ “Драбiвське АТП 17143", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Iльченко Лариса Миколаївна є представником акцiонера Старiкової Iнни Валерiївни, яка
володiє 181224 шт простих iменних акцiй (53,3%, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноРевiзорБiда Валентина Василiвна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Ревiзор
Бiда Валентина Василiвна, (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв
займала посаду,Ревiзор ПрАТ “Драбiвське АТП 17143", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняДиректорСтарiков Олександр Миколайович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Директора Старiкова Олександра Миколайовича, (не дав згоди на розкриття 
паспортних даних), на посадi була 8 роки, частка в статутному капiталi – 0%,розмiр пакета акцiй – 0 грн. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017призначеноДиректорСтарiков Олександр Миколайович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Директор
Старiков Олександр Миколайович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв
займала посаду,Директор ПрАТ “Драбiвське АТП 17143", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.