ПрАТ «Драбівське АТП 17143»
 

ПрАТ «Драбівське АТП 17143»

Код за ЄДРПОУ: 05461214
Телефон: 0473822579
Юридична адреса: 18942, Черкаська обл., Драбівський р-н, c.Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, 3
 
 

Вид інформації: "Станом на 30.04.2014" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Старiков Олександр Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.30.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРАБIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17143"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18942 Черкаська область, Драбiвський р-н, с.Драбово-Барятинське вул.50-рiччя Жовтня, 3
4. Код за ЄДРПОУ05461214
5. Міжміський код та телефон, факс04738-22-3-54 04738-22-3-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://atp17143.prat.uaв мережі Інтернет30.04.2014
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.04.2014звільненоРевiзорПучка Євдокiя ПилипiвнаНС 941597
02.02.2001 Драбiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
0.59
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Ревiзор Пучка Євдокiя Пилипiвна (НС 941597 виданий Драбiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 02.02.2001р), який володiє 2000 шт. (0,59%). Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Ревiзор ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоДиректорСтарiков Олександр МиколайовичIН 041558
14.04.2014 7101
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Директор Старiков Олександр Миколайович (посвiдка на тимчасове проживання: IН 041558, 14.04.2014, 7101), Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: голова правлiння ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоГолова Наглядової радиСтарiкова Iнна ВалерiївнаНС 692104
06.10.1999 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
53.3
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Голова Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна (паспорт НС 692104 виданий Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 06.10.1999р.), яка володiє 181224 шт.(53,3%) акцiями простими iменними. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Голова наглядової ради ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоЧлен наглядової радиIльченко Валерiй ПавловичНС 885982
05.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович (паспорт НС 885982 виданий Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 05.01.2001р.), який акцiями не володiє. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоЧлен наглядової радиIльченко Лариса МиколаївнаНС 886014
25.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Iльченко Лариса Миколаївна (паспорт НС 886014 виданий Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 25.01.2001р.), яка акцiями не володiє. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноРевiзорБiда Валентина ВасилiвнаНС 522111
21.11.1998 Чорнобаївським РВУМВСУ в Черкаськiй обл
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Ревiзор Бiда Валентина Василiвна (паспорт НС 522111 виданий Чорнобаївським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 21.11.1998р.), яка акцiями не володiє, термiном на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Бухгалтер ПрАТ «Чорнобаївське АТП 17149». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014призначеноДиректорСтарiков Олександр МиколайовичIН 041558
14.04.2014 7101
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) призначено: Директор Старiков Олександр Миколайович (посвiдка на тимчасове проживання: IН 041558, 14.04.2014, 7101), термiном на 3 роки. Не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Директор ПрАТ «Драбiвське АТП 17143», голова правлiння ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноГолова Наглядової радиСтарiкова Iнна ВалерiївнаНС 692104
06.10.1999 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл
53.3
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Голова Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна (паспорт НС 692104 виданий Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 06.10.1999р.), яка володiє 181224 шт.(53,3%) акцiями простими iменними, термiном на 3 роки. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Голова наглядової ради ПрАТ «Драбiвське АТП 17143», ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноЧлен наглядової радиIльченко Валерiй ПавловичНС 885982
05.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович (паспорт НС 885982 виданий Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 05.01.2001р.), який акцiями не володiє, термiном на 3 роки. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ «Драбiвське АТП 17143», ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноЧлен наглядової радиIльченко Лариса МиколаївнаНС 886014
25.01.2001 Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл.
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Iльченко Лариса Миколаївна (паспорт НС 886014 виданий Соснiвським РВУМВСУ в Черкаськiй обл. 25.01.2001р.), яка акцiями не володiє, термiном на 3 роки. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ «Драбiвське АТП 17143», ВАТ «Драбiвське АТП 17143». Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.