ПрАТ «Драбівське АТП 17143»
 

ПрАТ «Драбівське АТП 17143»

Код за ЄДРПОУ: 05461214
Телефон: 0473822579
Юридична адреса: 18942, Черкаська обл., Драбівський р-н, c.Драбове-Барятинське, вул. 50-річчя Жовтня, 3
 
 

Вид інформації: "Станом на 29.04.2021" ***** Дата розміщення: 2021-04-29


Дане повідомлення у PDF форматі та з накладеним ЕЦП знаходиться в розділі "Документи"

                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

4

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Старіков Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Драбівське автотранспортне підприємство 17143»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

18942 Черкаська обл., Драбівський р-н, c.Драбове-Барятинське вул. 50-річчя Жовтня, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05461214

5. Міжміський код та телефон, факс

0674614145 0473822579

6. Адреса електронної пошти

atp17143@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

atp17143.bs1998.info/

29.04.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
                                 до Положення про розкриття інформації емітентами

                                 цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.04.2021

400.000

176.100

227.14367000000

Зміст інформації

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Драбівське АТП 17143» вiд 28 квiтня 2021 року (протокол № 1 вiд 28.04.2021 року) прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi його поточної дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: Правочини, направлені на продаж та здачу в оренду власного майна товариства; Граничної сукупної вартостi правочинiв: 400 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 176,1 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 227,14%. Надати повноваження Директору Старікову Олександру Миколаєвичу або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 181224, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 181224, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 181224 голосiв або 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, «проти» -0, «утримались» - 0 голосiв, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi – 0 голосiв.